TO Tranport & Oljeservice AB utför oljesaneringsarbeten i byggnader och i mark.

Cisterner som är nedgrävda i marken, grävs upp och saneras.

Om olja läckt ut tar vi också hand om de förorenade schaktmassorna och återställer marken.

Med vårt slamsugningsaggregat suger vi upp oljespill och andra föroreningar.